Algemene voorwaarden Bij Beryl Bemiddeling en Begeleiding

 1. Bij Beryl Bemiddeling en Begeleiding (hierna te noemen “Bij Beryl”) is een eenmanszaak, gevestigd in Leiden, onder KvK nummer 68920059. De activiteiten bestaan uit (maar beperken zich niet tot) mediation, (conflict)coaching en training.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Bij Beryl worden verstrekt. Opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend door Bij Beryl als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Een opdracht tussen Bij Beryl en de opdrachtgever en/of de afnemer komt tot stand door een schriftelijke, mondelinge of internet aanmelding, opdracht of inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever en/of de afnemer en de aanvaarding daarvan door Bij Beryl
 4. Bij Beryl verplicht zich de aan haar toevertrouwde informatie uit een opdracht als strikt vertrouwelijk te behandelen en de informatie niet aan derden te verstrekken, tenzij met nadrukkelijke toestemming van opdrachtgever(s). Zie tevens de privacyverklaring van Bij Beryl.
 5. Alle met de opdrachten gevormde dossiers zullen door Bij Beryl gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna deze dossiers zullen worden vernietigd.
 6. Op alle door Bij Beryl uitgevoerde mediations zijn de ADR-reglementen, gedragsregels, klachtenregeling en tuchtrecht van toepassing (ADR-register).
 7. Alle door Bij Beryl gepubliceerde tarieven luiden in EURO, tenzij anders is vermeld, en zijn exclusief belastingen en heffingen van overheidswege.
 8. De betaling van facturen van Bij Beryl dient, tenzij anders is overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
 9. Bij Beryl behoudt zicht het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 10. Ingeplande coaching- of mediationgesprekken, trainingen of andere bijeenkomsten onder leiding van Bij Beryl die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, zullen in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Bij Beryl brengt reistijd in rekening van €46,50 per uur, tenzij anders is overeengekomen.
 12. Iedere aansprakelijkheid van Bij Beryl, uit welke hoofde of ter zake waarvan dan ook, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar wordt uitbetaald. Desgevraagd zal Bij Beryl inlichtingen verstrekken over de (dekking onder de) door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Bij Beryl aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 13. Op de met Bij Beryl overeengekomen opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Indien er geschillen ontstaan die voortvloeien uit de contractuele relatie met Bij Beryl, zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.